Home Tags Posts tagged with "Nationale Adaptatie Strategie"

Nationale Adaptatie Strategie

  • De nieuwe EU Klimaatadaptatie Strategie en de Europese Klimaatwet bieden de basis voor de ambitie en samenhang voor klimaatadaptatie. De wet verplicht de EU en haar lidstaten om stelselmatig het adaptieve vermogen te laten toenemen, veerkracht te versterken en kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen. De EU-instituties en de lidstaten dienen te zorgen voor coherentie in het adaptatiebeleid, elkaar wederzijds te ondersteunen en adaptatie te mainstreamen in alle beleidsvelden. De Commissie dient voor 30 september 2023 (en elke vijf jaar daarna) te rapporteren of de voorgenomen maatregelen in lijn zijn met de gevraagde vooruitgang. Met de nieuwe EU Klimaatadaptatie-strategie heeft de Commissie aangegeven langs welke weg en met welke oplossingen zij deze vooruitgang werkelijkheid wil laten worden.

    0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
  • Van 6 tot en met 18 november 2022 vindt in Sharm-el-Sheikh in Egypte de 27e Conferentie van Partijen (COP27) bij het Klimaatverdrag van de VN plaats. De onderhandelingen vormen een jaarlijkse trits van conferenties – in 2021 in Glasgow – en vormen een graadmeter voor de uitvoering van afspraken, zoals die op de klimaattop van Parijs in 2015. In Glasgow zijn verschillende nieuwe onderwerpen voor onderhandelingen overeengekomen. De aandacht in voorgaande jaren ging vooral uit naar (het maken van afspraken over) terugdringen van de emissies van broeikasgassen: de mitigatie-agenda. Echter het besef groeide gestaag dat, hoe ambitieus de mitigatie-agenda ook werd ingevuld, de effecten van klimaatverandering merkbaar zijn en aanpassen en anticiperen derhalve noodzakelijk is: klimaatadaptatie.

    1 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail