Home Schrijver
Schrijver

Bart Brouwers

  • Klimaattoppen verlopen vaak chaotisch. Maar ook in deze huidige moeilijke geopolitieke constellatie leverde deze VN Conferentie van Partijen (COP) toch uiteindelijk meerdere belangrijke besluiten op (https://unfccc.int/cop27/auv). De afspraak uit Parijs 2015 dat de wereldwijde temperatuurstijging moet worden beperkt op 1,5 graad Celsius boven pre-industrieel niveau, werd bevestigd. Benadrukt is opnieuw dat emissies van broeikasgassen moeten worden gereduceerd, dat aanpassing aan onontkoombare gevolgen van klimaatverandering moet worden geïntensiveerd en dat meer financiële ondersteuning, technologie en opbouw van kennis en capaciteit hard nodig is. 

    Toch heerst er geen tevredenheid, er wordt ook wel gesteld dat er een jaar verloren is.

    0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
  • Van 6 tot en met 18 november 2022 vindt in Sharm-el-Sheikh in Egypte de 27e Conferentie van Partijen (COP27) bij het Klimaatverdrag van de VN plaats. De onderhandelingen vormen een jaarlijkse trits van conferenties – in 2021 in Glasgow – en vormen een graadmeter voor de uitvoering van afspraken, zoals die op de klimaattop van Parijs in 2015. In Glasgow zijn verschillende nieuwe onderwerpen voor onderhandelingen overeengekomen. De aandacht in voorgaande jaren ging vooral uit naar (het maken van afspraken over) terugdringen van de emissies van broeikasgassen: de mitigatie-agenda. Echter het besef groeide gestaag dat, hoe ambitieus de mitigatie-agenda ook werd ingevuld, de effecten van klimaatverandering merkbaar zijn en aanpassen en anticiperen derhalve noodzakelijk is: klimaatadaptatie.

    1 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail