De Verenigde Naties vieren bepaalde dagen, weken, jaren en decennia, ieder met een eigen onderwerp en thema. Door deze vieringen in het leven te roepen, promoot de V.N. internationale bewustwording en actie voor deze onderwerpen. Het merendeel van deze vieringen zijn opgezet door resoluties van de Algemene vergadering van de V.N., hoewel sommige zijn aangewezen door V.N. Gespecialiseerde Organisaties. De Organisatie viert ook verjaardagen van belangrijke gebeurtenissen in haar geschiedenis.
1917 is het Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling geweest, terwijl 2019 het Jaar van de Inheemse Talen gaat worden. 1918 kent geen Internationaal jaar. Wel zijn er feestelijke voorbereidingen voor de 70ste verjaardag komend jaar van de proclamatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december. 2018 is wel onderdeel van zeven Internationale Decennia, te weten over Actie voor Voeding (2016 – 2025), Mensen van Afrikaanse Oorsprong (2015 – 2024), Duurzame Energie voor Iedereen (2014 – 2024), Derde Decennium voor de Uitroeiing van Kolonialisme, voor Biodiversiteit, voor Actie voor Verkeersveiligheid (3 decennia: 2011 – 2020), Woestijnen en de Strijd tegen Verwoestijning (2010 – 2020).
De Internationale Dagen worden in 2018 gevierd zoals gewoonlijk, ieder met een eigen thema. Er zijn bijna 150 Internationale Dagen, waarbij sommige op eenzelfde datum vallen.
De oprichting van de Verenigde Naties was een historische stap voorwaarts in de vaart der volkeren. Volgens sommigen kon dit wereldpact alleen tot stand komen onder bewustwording van de afgrijselijke, mensonterende ervaringen van de Tweede Wereldoorlog.
Het is verheugend te constateren dat de Organisatie, ondanks kritiek hier en daar, naar behoren functioneert. Praktisch alle landen ter wereld, 193, zijn lid van de Organisatie. Op politiek vlak botst het zo af en toe en maken de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad regelmatig gebruik van hun vetorecht. Maar het zou wel heel mooi zijn als grondige verschillen tussen wereldmachten door een enkele organisatie opgelost zouden kunnen worden. Niettemin heeft de Organisatie door overleg, preventieve diplomatie en inzet van V.N. veiligheidstroepen (117.000) vaak erg of erger weten te voorkomen.

Van zwaarden naar ploegscharen
(gave USSR aan VN)

De Verenigde Naties zijn het enige forum van gewicht waar alle landen bij elkaar komen en zich unaniem scharen achter het V.N. Handvest en de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Evenals rond het wereldontwikkelingsplan, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, 2016 – 2030. Gevestigde belangen van lidstaten, vooral van de machtigste, worden gewoonlijk met hand en tand verdedigd, maar uiteindelijk, mede onder invloed van een zeker wereldgeweten, worden er vaak constructieve compromissen gesloten. Als de goede wil en het verstand zegevieren, blijken er indrukwekkende ontwikkelingen plaats te kunnen vinden. De twee grote mandaten van de Organisatie, ontwikkeling en mensenrechten zijn hier een voorbeeld van. Als de V.N. met zijn Gespecialiseerde Organisaties er niet was zou ze uitgevonden moeten worden, want de kleiner wordende wereld schreeuwt om mondiaal bestuur op alle terreinen. De wereldorganisatie heeft ook een pioniersrol gespeeld in de wereld van ideeën. Hoewel veel ervan in eerste instantie niet acceptabel waren voor een aantal landen, werden ze later onderdeel van de gangbare internationale discussie, zoals klimaatverandering, gendergelijkheid, speciale maatregelen voor minst ontwikkelde landen, de mens in het centrum van ontwikkeling, menselijke veiligheid en het wegnemen van het recht te doden van soevereine staten.
Er is nog enorm veel te doen om een alom veilige, welvarende en rechtvaardige wereld te scheppen. Maar mede dank zij de V.N. zijn we op de goede weg. De goede wil van regeringen en volken is essentieel. Nederland is een actief en voorbeeldig lid van de Organisatie en zal op 1 januari 2018 voor één jaar tot de Veiligheidsraad toetreden.
Maar een betere wereld hangt ook af van ons als personen, onder meer door een rechtvaardige, vreedzame wereld om ons heen te creëren! Dat de Verenigde Naties een succesvol 2018 mag beleven en dat wij daar een waardevolle bijdrage in mogen leveren!