Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

ROGER COX (PROFESSIONAL)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 13:
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
http://www.unric.org/nl/sdg-13

Klimaatverandering is een ernstige bedreiging voor toekomstige duurzame ontwikkeling in de wereld, aldus het VN-Klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in zijn laatste rapport. Sterker nog, het IPCC wijst erop dat de impact van klimaatverandering de tot nu toe door de Millenniumdoelen behaalde resultaten rondom duurzame ontwikkeling ongedaan kan maken.

Het bestrijden van armoede en honger, het waarborgen van gezondheid, welzijn en economische ontwikkeling, alsook vrede en gerechtigheid zijn allemaal afhankelijk van een stabiel klimaat. De huidige vluchtelingenproblematiek in Europa kan deels worden verklaard door de historisch extreme droogte waaronder Syrië in het afgelopen decennium gebukt is gegaan. Meer hittegolven, overstromingen, bosbranden en stormen zullen de voedselproductie aantasten en regio’s in armoede houden, terwijl aanhoudende droogte en het smelten van gletsjers nu al tot drinkwaterproblematiek in diverse regio’s leidt, met negatieve effecten op gezondheid, landbouw en economische ontwikkeling.

Het is evident dat de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 midscheeps geraakt kunnen worden indien de aarde substantieel opwarmt bovenop de één graad Celsius opwarming die al geregistreerd is. Daarom is al in 2010 in VN-verband vastgelegd dat de aarde met niet meer dan twee graden mag opwarmen en mogelijk een opwarming van anderhalve graden al gevaarlijk is en een bedreiging is voor mondiale duurzame ontwikkeling.

Klimaatverandering is eufemistisch gesproken slecht nieuws voor de ambities van de VN om een mondiale duurzame samenleving te creëren. Vandaar dat Doel 13 van de ontwikkelingsdoelen, dat over het bestrijden van klimaatverandering gaat, het enige doel is waarin het woord ‘urgent’ is opgenomen – ‘Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts’ –, voorafgegaan door een verklaring dat de landen ernstige zorgen hebben over het feit dat hun gezamenlijke reductie-inspanningen onvoldoende zijn om het gevaar van een twee graden opwarming te voorkomen. Die situatie is sinds het in Parijs bereikte klimaatakkoord nauwelijks veranderd: de daar ingediende reductie-inspanningen over de periode tot 2030 zitten bij elkaar opgeteld nog steeds zeer ver af van het resultaat dat in 2030 bereikt zou moeten worden om gevaarlijke klimaatverandering met een aannemelijke kans te voorkomen.

Indien de beloofde reductie-inspanningen tot 2030 compleet en volledig door alle landen worden uitgevoerd, zal er op mondiale schaal nog steeds 57 gigaton aan broeikasgassen worden uitgestoten in 2030. En dat terwijl in Parijs is onderkend dat dit in 2030 nog maar 40 gigaton zou mogen zijn. Het verschil van 17 gigaton is ongeveer gelijk aan de huidige jaarlijkse nationale emissies van China en de VS bij elkaar opgeteld. Om dat gat van 17 gigaton te dichten, is dus heel veel extra actie nodig. Dat vraagt van alle ontwikkelde landen en andere grote (per capita) uitstoters, en dus zeker ook van Nederland, een zeer substantiële aanscherping van de reductiedoelstellingen voor 2030. Gebeurt dat niet, dan zal het bereiken van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen een papieren ideaal blijven. Niemand kan zich dit permitteren.

De Nederlandse bijdrage aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen kan dan ook niet zonder een substantiële en aanscherping van het nationale klimaatbeleid en zal ver boven de door Nederland (via de EU) in Parijs aangekondigde reductie-inspanning moeten liggen. Nederland kan daarbij leren van buurlanden als Engeland en Duitsland, die beide een veel krachtiger klimaatbeleid voeren, daarmee een grotere bijdrage leveren aan het bereiken van de mondiale ontwikkelingsdoelen en tegelijkertijd in eigen land werkgelegenheid en innovatie creëren.

Met laks klimaatbeleid doen we de wereld, de ontwikkelingsdoelen en onszelf te kort. Tijd dus voor een paradigma shift in Nederland.

Roger Cox

Roger Cox

Advocaat, partner/bestuurder bij Paulussen Advocaten te Maastricht.
Lid van o.a. Urgenda Platform en oprichter van de stichting Planet Prosperity Foundation.
Initiator van het duurzaamheidsconcept Cradle to Cradle in Nederland.