Evenals vele andere lidstaten van de VN kent ook Nederland een Vereniging voor de Verenigde Naties. Deze vereniging, kortweg de NVVN genaamd, werd in 1987 opgericht. In de statuten wordt het doel van de NVVN als volgt verwoord: “Het bevorderen van de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak tot internationale samenwerking en de vestiging van een internationale rechtsorde.

Ideaal

De NVVN wil het publiek en de politiek er van bewustmaken dat confrontatie moet worden vervangen door samenwerking en ordening met als resultaat een betere wereld. De NVVN volgt daarbij op positief-kritische wijze wat er in de Verenigde Naties omgaat en probeert in Nederland het debat, hoe de VN verbeterd kan worden, te leiden. Als niet-gouvernementele organisatie volgt de vereniging de Nederlandse inbreng in de Verenigde Naties en tracht zij deze in positieve zin te beïnvloeden. De NVVN is op geen enkele wijze partijpolitiek gebonden. Het is een brede beweging die zowel mensen aanspreekt die zich uit idealisme verwant voelen met de VN, als mensen die zich er uit zakelijke of professionele motieven bij betrokken voelen. Aangezien in de Verenigde Naties een veelheid van zaken aan de orde komt, is ook de NVVN thematisch breed georiënteerd.

Standpunten

De NVVN is op geen enkele wijze partijpolitiek gebonden. Het is een brede beweging die zowel mensen aanspreekt die zich uit idealisme verwant voelen met de VN, als mensen die zich er uit zakelijke of professionele motieven bij betrokken voelen. Deze pluriformiteit van leden brengt ook een veelheid aan meningen met zich mee. Het bestuur neemt dan ook nooit namens de leden een standpunt in. Wel neemt de NVVN, meestal in de persoon van de voorzitter, graag deel aan het publieke debat over de VN en de rol die Nederland daarin speelt. Kijk bij contact voor de beste manier om ons hierover te bereiken.

Samenwerking

De NVVN werkt samen met andere organisaties op specifieke deelterreinen als vrede, ontwikkeling, mensenrechten en milieu. Ten opzichte van studenten werkt de NVVN samen met de Studentenvereninging voor Internationale Betrekkingen (www.sib-nederland.nl). De NVVN tracht haar werk op professionele en gedegen wijze te doen. De NVVN is in Nederland het centrale punt in het netwerk van informatievoorziening over de Verenigde Naties. De NVVN is tevens het middelpunt van waaruit de discussie over de Verenigde Naties wordt geïnitieerd en gestimuleerd.

Internationaal maakt de NVVN – of Netherlands United Nations Association – onderdeel uit van de World Federation of United Nations Associations (WFUNA). Zie www.wfuna.org.